Privacyverklaring Bouwbedrijf De Boeck BV

mei 2018


Bouwbedrijf de Boeck B.V., gevestigd aan Canadaweg 32A te Halsteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf de Boeck B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouwbedrijf de Boeck B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Aflevering van diensten en goederen.
– Afhandeling van betalingen.
– Afhandeling van uw verzoek om informatie of publicaties.
– Versturen van de digitale nieuwsbrief van Bouwbedrijf de Boeck B.V.


Bewaartermijn van gegevens
Wij verzamelen uw gegevens daarnaast om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Wij bewaren uw gegevens ten minste voor de periode van de wettelijk voorgeschreven termijn. U kunt op ieder moment na het verstrijken van deze termijn uw toestemming voor het bewaren van uw gegevens weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf de Boeck B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf de Boeck B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf de Boeck B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van uw in bezit hebben kunt inzien.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@deboeckbv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Bouwbedrijf de Boeck B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging gegevens
Bouwbedrijf de Boeck B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@deboeckbv.nl


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwbedrijf de Boeck B.V. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Bouwbedrijf de Boeck B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Contactgegevens:
www.deboeckbv.nl
Canadaweg 32A, 4661 PZ Halsteren
Telefoon 0164-684159